- ตรวจปัสสาวะดูความผิดปกติทางเคมีคลินิกของปัสสาวะและ
การตกตะกอนที่มีอยู่ในปัสสาวะ รวมทั้งการตรวจหาการตั้งครรภ์

- ตรวจอุจจาระ ดูพยาธิจำพวกพาราไซท์ อมีบาและอื่น ๆ ที่มี
อยู่ในอุจจาระ การตรวจวิเคราะห์เหล่านี้เป็นการช่วยในการวินิจฉัยโรคใน
ขั้นต่อไป

๗. งานเอกซเรย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายและล้างฟิล์มเอกซเรย์
ต่าง ๆ เพื่อประกอบในการวินิจฉัยโรค

๘. งานบริการแพทย์หลวงในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีหน้าที่
ให้การบริการด้านสิ่งของ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่คณะแพทย์ใน
ขบวนเสด็จฯ ในการแปรพระราชฐานประทับแรมทรงเยี่ยมราษฎรใน
จังหวัดต่าง ๆ และรับผิดชอบงานด้านธุรการของงานบริการฯ รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง แบ่งงานภายในเป็น ๗ งานคือ

๑. งานธุรการและทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สารบรรณและธุรการทั่วไป งานพัสดุและเวชภัณฑ์ งานการเงิน การบัญชี
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแพทย์และการ
สาธารณสุข บริการในด้านการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย การรักษาพยาบาล ตรวจรักษาโรค การฟื้นฟูสุขภาพ
งานบริการโครงการพิเศษ

๓. งานพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ


๖๖