๑๒.๕ ฝ่ายพัสดุเครื่องยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ
และครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการกองพระราชพาหนะ ทำการสำรวจตรวจตรา
สิ่งของที่จำเป็นต้องมีต้องใช้ประจำ เก็บรักษาและดูแลยานพาหนะซึ่งทรง
เลิกใช้แล้ว ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักพระราชวัง
       แบ่งงานภายในเป็น ๔ งาน คือ
       - งานธุรการ
       - งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
       - งานบำรุงรักษาครุภัณฑ์
       - งานอาคารสถานที่

๑๓. กองแพทย์หลวง มีอำนาจหน้าที่

- ถวายการตรวจรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ ตรวจรักษาข้าราชบริพาร
และครอบครัว ตลอดจนผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาในโอกาสเสด็จฯ
แปรพระราชฐานประทับแรมจังหวัดต่าง ๆ

- จัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำปฏิบัติหน้าที่ใน
งานเสด็จฯ ซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐาน

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองแพทย์หลวง แบ่งหน่วยงานออกเป็น ๒ หน่วยงาน คือ

๑๓.๑ ฝ่ายแพทย์หลวงสวนจิตรลดา
แบ่งงานภายในเป็น ๘ งาน คือ๖๓