๑๑.๓ ฝ่ายบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานด้านสารบรรณ โต้ตอบหนังสือราชการ งานด้าน
บริหารบุคคล ฎีกาเบิกสิ่งของ จัดเวรรักษาราชการ งานด้านบัญชีและการเงิน
เบิกจ่ายค่าใช้สอยทั้งเงินในงบประมาณและเงินส่วนพระองค์ เบิกจ่ายเงิน
พระราชทานอุดหนุนนำมาจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง งานด้านสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ร้านค้าสวัสดิการ

- การกำจัดขยะมูลฝอย กำจัดน้ำเสีย ควบคุมระบบการ
กำจัดน้ำเสีย ควบคุมพาหะโรคติดต่อทั้งแมลงและสัตว์ ควบคุมการขนถ่าย
สิ่งปฏิกูล ตลอดจนควบคุมดูแลรักษาบ่อเก็บ และระบบบำรุงรักษาบ่อเก็บ
ปฏิกูลภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน สวน
อัมพร และตามพระราชฐานต่างจังหวัดในขณะเสด็จฯ แปรพระราชฐาน
ประทับแรม

- การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลทั้ง ขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำซึ่งใช้ไฟฟ้าและ
น้ำมัน ตลอดจนรถยนต์ราชการ รถยนต์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานให้
มาใช้งาน ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ทำสถิติประวัติการซ่อมบำรุง
ควบคุมระบบการส่งน้ำแบบสปริงเกอร์ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
สวนจิตรลดา และพระที่นั่งอัมพรสถาน ควบคุมระบบน้ำดิบจากคลอง
ประปาสามเสนเข้าสู่สวนจิตรลดา
       แบ่งงานภายในเป็น ๔ งาน คือ


๕๙