๒.๔ ฝ่ายวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของ
ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักพระราชวัง

๒.๕ ฝ่ายพัฒนาบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมข้าราชการในสำนักพระราชวัง การพิจารณาการลาศึกษา ฝึก
อบรม และดูงานต่างประเทศหรือในประเทศของข้าราชการด้วยทุนประเภท
ต่าง ๆ ดำเนินการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ส่วนราชการอื่นจัดทำขึ้น ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปรับราชการ
ภายในประเทศของข้าราชการในสังกัด และดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการ
และลูกจ้างประจำในสังกัด

๒.๖ ฝ่ายสวัสดิการ รับผิดชอบดังนี้

- เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวของข้าราชการลูกจ้างที่
มีอยู่ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับแจ้งให้เป็นปัจจุบัน รับเรื่องมา
ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ ให้คำรับรองจากทุกหน่วยงานของสำนักพระ-
ราชวัง ซึ่งส่งมาขอออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบประวัติผู้ขอเบิก จำนวนเงินและสิทธิในการเบิกเงินค่ารักษา
พยาบาลตามกฎหมาย การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การขอยืมเงินทดรองไปจ่ายตามระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ยกเว้นเฉพาะการ
จ่ายเงินเท่านั้น)

- ดำเนินงานสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เบิก