หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในสำนักพระราชวัง

 

   สำนักพระราชวังเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม มีอำนาจหน้าที่
จัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระ
มหากษัตริย์ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการพระ-
ราชวังรับผิดชอบในการบริหารราชการ

   อำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้สำนักพระราชวังมีอำนาจ
หน้าที่ดังนี้
๑. ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๒. ปฏิบัติงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์
๓. ปฏิบัติงานในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
๕. ดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ ราชูปโภค
ปูชนียสถานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
๖. จัดงานและปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
๗. จัดการกองทุนต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่