ภาษาไทย

Welcome to Bang Pa-In Palace

The Royal Palace at Bang Pa-In has a history dating back to the 17 th century. According to a chronicle of Ayutthaya, King Prasat Thong (1629-1656) had a palace constructed on Bang Pa-In Island in the Chao Phraya River. A contemporary Dutch merchant, Jeremias van Vliet, reported that King Prasat Thong was an illegitimate son of King Ekathotsarot (1605-1610/11), who in his youth was shipwrecked on that island and had son by a woman who befriended him. The boy grew up to become the Chief Minister. After having usurped the throne, he became known as King Prasat Thong. The King founded a monastery, Wat Chumphon Nikayaram, on the land belonging to his mother on Bang Pa-In Island, and then had a pond dug and a palace built to the south of that monastery. The chronicle records the name of only one building, the Aisawan Thiphaya-art Royal Residence, which was constructed in 1632, the year of the birth of his son, the future King Narai (1656-1688). It is not known whether or not the palace was in use till the fall of Ayutthaya in 1767. However by 1807, when the Kingdom's best known poet, Sunthon Phu, sailed past Bang Pa-In, only a memory of the palace remained, for the site was neglected and overgrown.

The palace was revived by King Rama IV of the Chakri Dynasty, better known in the West as King Mongkut (1851-1868), who had a temporary residence constructed on the outer island that became the site of the Neo-Gothic style monastery, Wat Niwet Thamprawat, which was built by his son and heir, King Chulalongkorn (Rama V).

The present-day royal palace dates from the reign of King Chulalongkorn (1868-1910), when most of the buildings standing today were constructed between 1872-1889.

Today the palace is used occasionally by Their Majesties King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) and Queen Sirikit as a residence and for holding receptions and banquets.


View Virtual Reality Scene 1, Scene 2  
 
 
 
 
 

 

English

พระราชวังบางปะอิน

ประวัติของพระราชวังบางปะอิน มีความเป็นมาตามบันทึก ในพระราชพงศาวดาร ครั้ง กรุงศรีอยุธยาว่า เมื่อพระเจ้าปราสาททอง ขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมา ในปี พ.ศ. ๒๑๗๕ บนเกาะบางปะอิน ตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของมารดา พระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกายาราม” แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์” ขึ้นบนเกาะเลนหรือ เกาะบางนางอิน ในลำแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่สำหรับเสด็จประพาส

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประพาส สำราญพระราชหฤทัยของ พระเจ้าแผ่นดิน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา ต่อมาจึงได้รับการฟื้นฟู ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระราชทาน นามใหม่ว่า เกาะบางปะอิน กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนัก ขึ้น ๓ หลัง และปลูกพลับพลาโถง ที่ไร่แตงอีกหลังหนึ่ง เป็นที่ประทับระหว่าง เสด็จประพาสกรุงเก่า ในลำน้ำเจ้าพระยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงพิจารณา เห็นว่า พระตำหนักที่เกาะบางปะอิน มีความสมบูรณ์ ที่จะสร้างพระราชวัง สำหรับแปรพระราชฐาน จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้นดังที่ปรากฏ ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

พระราชวังบางปะอิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
เขตพระราชฐานชั้นนอก และเขตพระราชฐานชั้นใน


ชมภาพ ๓๖๐ องศา แบบเสมือนจริง ภาพที่๑ , ภาพที่๒