ปฏิทินประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  สำหรับการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัน เนื่องในวัน วัด วัง พระอุโบสถ
ศุกร์ ๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน
อาทิตย์ ๒๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
จันทร์ ๑ มีนาคม วันเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
ศุกร์ ๒ เมษายน วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
อังคาร ๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี) เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน
พฤหัสบดี ๑๕ เมษายน วันมหาสงกรานต์ เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน
จันทร์ ๓ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
อังคาร ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
พุธ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
พุธ ๑๒ พฤษภาคม สวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน
พฤหัสบดี 27 พฤษภาค วันตั้งเปรียญ เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดบ่าย
ศุกร์ ๒๘ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
พุธ ๙ มิถุนายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
อาทิตย์ ๔ กรกฎาคม วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
จันทร์ ๒๖ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา  และเทศกาลเข้าพรรษา เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
อังคาร ๒๗ กรกฎาคม วันเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นฤดูฝน  ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
พุธ ๒๘ กรกฎาคม วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
ศุกร์ ๓๐ กรกฎาคม พระภิกษุสามเณรมหานิกายเข้าทำวัตร เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย
เสาร์ ๓๑ กรกฎาคม พระภิกษุสามเณรธรรมยุติกนิกายเข้าทำวัตร เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย
พฤหัสบดี ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน
ศุกร์ ๒๔ กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
(วันมหิดล)
เสาร์ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย เปิดทั้งวัน
เสาร์ ๒๓ ตุลาคม วันปวารณาออกพรรษา เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน
จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน วันเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก เปิดทั้งวัน ปิดบ่าย ปิดทั้งวัน
อาทิตย์ ๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน
จันทร์ ๖ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดทั้งวัน ปิดทั้งวัน เปิดทั้งวัน
หมายเหตุ        วันที่ปิดการเข้าชมข้างต้นนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีก  ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า  ที่ห้องจำหน่ายบัตรเข้าช
                   เฉพาะวันที่ปิดงดการจำหน่ายบัตรเข้าชม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐  ต่อ ๑๘๓๐ , ๓๑๐๐