1 / 2 / 3 / 4 / 5


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ แทนพระองค์ ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์1 / 2 / 3 / 4 / 5

www.brh.thaigov.net

 

ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร