1 / 2 / 3 / 4 / 5

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๓ น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ แทนพระองค์
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรชัยมงคล
ทรงจุดเทียนบูชาเทพดานพเคราะห์ ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ ๘๓ คน เฝ้าฯ รับพระราชทานราช
สังคหวัตถุ จากนั้นเสด็จฯ ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์ใหม่จำนวน ๘๓ รูป ณ ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

1 / 2 / 3 / 4 / 5

www.brh.thaigov.net

 

ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร